Het Lenteakkoord

Na maanden intensief en constructief overleg is het zover. De nieuwe bestuursmeerderheid van Open VLD, SP.A/Groen en CD&V is fier de beleidsnota voor deze legislatuur te mogen presenteren. Het is een Lenteakkoord geworden met 100 initiatieven voor een b(l)oeiend Ninove.

De beleidsnota werd eerder deze week afgerond en ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende partijbesturen. Vandaag werd hij ook overgemaakt aan alle gemeenteraadsleden en voorgesteld op een persconferentie. Volgende week woensdag zal de beleidsnota besproken worden op de Gemeenteraad.

Volgens ons kan deze nota samengevat worden onder volgende kernpunten: Ninove wordt ‘een socialere stad’, ‘een stad die luistert en overlegt, ook in de deelgemeenten’, ‘een stad die iedereen betrekt’, ‘een verkeersveiligere stad’ en ‘een aangename, bruisende en groene stad’.

Maar lees alles gerust op uw gemak eens na. En laat het ons weten als je vindt dat iets ontbreekt, of nog beter kan. En vooral ook: help ons de komende jaren mee dit ambitieuze programma te realiseren. En por ons maar aan als we ergens achter op schema lopen. 100 op 100 halen zou straf zijn, maar we zullen, samen met jullie, ons uiterste best doen.

Download hier de nota

De onderhandelingen na 14/10: een reconstructie door sp.a-groen

De kans bestaat dat Ninove binnenkort opnieuw naar de stembus moet, na een bijzonder woelige politieke herfst. Tijd voor een reconstructie van wat er in de maanden precies gebeurd is: we hebben ons bewust low profile gehouden in de storm van persberichten en reacties die dat met zich meebracht op internetfora, maar willen wel een overzicht van de gebeurtenissen geven en onze visie daarop. Wetstraatspindoctors vinden de publicatie van een dergelijke tekst misschien geen goed idee (want we stellen ons wel kwetsbaar op), maar de Centrumlaan is de Wetstraat niet en onze kiezers en sympathisanten hebben het recht te weten hoe de vork aan de steel zit, wat er precies gebeurd is en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Bovendien is de bewust foutieve informatie die de N-VA over de onderhandelingen rondstrooit net iets te grof om er volledig over te zwijgen.

Op 14 oktober schudden de Ninovieters de politieke kaarten zeer moeilijk. De uittredende coalitie Open VLD-CD&V krijgt klappen en eindigt op respectievelijk 9 (-3) en 4 (-4) zetels. Forza Ninove (Vlaams Belang) eindigt op 9 (+1), sp.a-groen op 6 (+1) en N-VA op 5 (+5). De avond van de verkiezingen is het voor iedereen meteen duidelijk dat de situatie bijzonder moeilijk wordt. De enige absolute zekerheid op dat moment is dat een coalitie met de democratische partijen mathematisch enkel met Open VLD kan. Een coalitie zonder sp.a-groen kan in principe, maar is in de praktijk niet evident. Zoals afgesproken overleggen we de avond zelf nog kort met N-VA, de andere democratische oppositiepartij, en besluiten dat het aan de grootste partij is om initiatief te nemen.

Pas maandag neemt de Open VLD het initiatief en nodigt de drie andere democratische formaties uit voor een informatieronde. ’s Avonds is er een eerste bijeenkomst met de onderhandelaars van Open VLD. Wat de coalitie betreft nemen we het standpunt in dat een Open VLD-sp.a-groen-N-VA-meerderheid de meest logische is: enerzijds omdat de kiezer zowel aan het kartel als aan de N-VA een duidelijk mandaat heeft gegeven, anderzijds omdat een coalitie van Open VLD-sp.a-groen-CD&V niet evident is, omdat we met het kartel dan de meerderheid depanneren die zonet werd afgestraft. Dat standpunt hebben onze onderhandelaars bijna twee weken blijven innemen, tot de omstandigheden ons gedwongen hebben voor een andere constellatie te kiezen. In tegenstelling tot wat achteraf beweerd werd, gingen de onderhandelingen ook meteen over inhoud: die avond bespreken we gedurende meer dan twee uur zowel de belangrijkste inhoudelijke eisen als de te verwachten moeilijke dossiers voor de komende meerderheid.

Toegegeven, in de (extreem hoge, dat kunnen we u garanderen) stress van de eerste dagen na de verkiezingen maken we een inschattingsfout: onder druk van allerlei (vermeende?) manoeuvres spreken we af om samen met de n-va in een coalitie te stappen, een engagement – en daar schuilt de fout – dat twee van onze drie vaste onderhandelaars zelfs met handtekeningen bekrachtigd hebben. Intern is er behoorlijk wat discussie over die overeenkomst, en uiteindelijk zal lijsttrekster Katie Coppens de afspraak niet tekenen. In elk geval: die afspraak was niet nodig, een coalitie zonder ons was immers mathematisch niet evident. Bovendien stelde de N-VA zich aanvankelijk weliswaar hard, maar redelijk op en was er die eerste week ook perspectief op een akkoord. Zoals later echter bleek was die afspraak voor zowel de onderhandelaars als de achterban van de N-VA een wapen om het onmogelijke te eisen.

In de week die volgde hebben we oprecht geprobeerd om met Open VLD en de N-VA een meerderheid te vormen. Wat inhoud betreft bleken er geen al te grote obstakels voor een dergelijke coalitie te zijn. De bevoegdheidsverdeling was echter een bijzonder moeilijke bevalling. Het kartel sp.a-groen kon zich vinden in een verdeling waarbij Open VLD het burgemeesterschap en drie schepenen kreeg, het kartel het OCMW-voorzitterschap en twee schepenen en de N-VA twee schepenen en het voorzitterschap van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. Een dergelijke verdeling zou billijk zijn als je het aantal mandatarissen bekijkt: Open VLD 9 raadsleden (delen door twee levert 4.5 op, dus drie schepenen en de burgemeester die voor 1.5 telt), sp.a-groen 6 (delen door twee levert 3 op, dus OCMW-voorzitterschap en twee schepenen) en N-VA 5 (delen door twee levert twee schepenen en het voorzitterschap voor Ninove Welzijn op).

Bovenstaande berekening kan misschien koel overkomen maar zoals eerder vermeld werd naast over bevoegdheden ook over inhoud gesproken en bovendien: dat is nu eenmaal een noodzakelijk aspect van politiek. Een schepencollege leidt een ‘bedrijf’ met in het geval van Ninove meer dan 37.000 ‘klanten’. Die hebben er alle belang bij dat het bestuur evenwichtig is en dus efficiënt kan werken. Een onevenwichtig akkoord wreekt zich nu eenmaal achteraf.

De N-VA kon zich in die verdeling echter niet vinden en eiste het OCMW-voorzitterschap op. In hun visie kwam het burgemeesterschap aan Open VLD toe, Openbare Werken aan sp.a-groen (wat inderdaad eveneens hoog op ons verlanglijstje stond) en het OCMW-voorzitterschap aan hen. Op dat punt ontspon zich een potje armworstelen dat eindigde in een complete patsituatie, een situatie waarbij onze overeenkomst met de N-VA misbruikt werd. Die overeenkomst was voor de N-VA immers de aanleiding om een ronduit destructieve onderhandelingsstrategie aan te vatten: wij hebben een overeenkomst met sp.a-groen, dus moeten we “desnoods tot in december” wachten tot Open VLD plooit.

De onderhandelingen ontwikkelden zich op dat moment tot een ware nachtmerrie. Met sp.a-groen konden we ons absoluut niet vinden in de strategie van de N-VA. Die heeft immers twee mogelijke uitkomsten. Ofwel ‘plooit’ Open VLD in de aanloop naar januari, maar dan heb je gegarandeerd een vechtcoalitie waarbij de ene partij de andere partij het licht in de ogen niet gunt. Ofwel wordt het nog erger en eindig je in Denderleeuwse toestanden, waar nog steeds geen coalitie is gevormd. In het ene geval levert dat een slecht want weinig daadkrachtig stadsbestuur op, in het andere geval een haast onbestuurbare stad. En in beide gevallen is de Ninovieter het slachtoffer van de situatie.

En dus hebben we heel duidelijk aan de N-VA laten weten dat we totaal niet wensten mee te stappen in hun strategie. Aan niet minder dan drie verschillende onderhandelaars van de N-VA hebben we expliciet te kennen gegeven dat we met sp.a-groen niet wensten deel te nemen aan een confrontatiestrategie en dat we het voorliggende akkoord billijk vonden (enige toelichting over dat akkoord vindt u verder op). Op donderdag 25 oktober hebben we er bij Open VLD op aangedrongen een ultiem voorstel te formuleren. Dat voorstel werd die avond aan de N-VA overgemaakt, met de zeer klare en duidelijke boodschap dat indien de N-VA dit voorstel verwierp, het kartel sp.a-groen zich niet langer aan de overeenkomst kon houden.

Iedereen kan zijn eigen idee hebben over die verbreking van de overeenkomst tussen sp.a-groen en N-VA. Meteen na het afsluiten van het bestuursakkoord tussen Open VLD, sp.a-groen en CD&V bestempelde de N-VA het als ‘woordbreuk’. Zoals uit het voorgaande mag blijken moet dat beeld toch bijgesteld worden. In eerste instantie lag er een bijzonder redelijk akkoord op tafel waarbij het de N-VA was die beslist heeft om hier niet op in te gaan – zelfs in de wetenschap dat sp.a-groen de overeenkomst nietig verklaarde indien het faire voorstel niet aanvaard werd. Woordbreuk zou betekend hebben dat we zonder voorafgaande waarschuwing de overeenkomst opgezegd zouden hebben. Men kan ons ook moeilijk verwijten dat we niet geprobeerd hebben hen mee aan boord te krijgen: je blijft na een bijzonder hectische campagnetijd niet twee weken aan tafel zitten om een akkoord te vormen puur om de schone schijn op te houden. Dat doe je enkel als je echt naar zo’n coalitie wil werken – ook al was zo’n coalitie bij onze achterban absoluut niet vanzelfsprekend.

Dat de N-VA zodra de onderhandelingen in het slop raakten parallelle gesprekken opstartte met Forza en CD&V om een alternatieve meerderheid op poten te zetten, daar wordt bij de N-VA zedig over gezwegen – blijkbaar vielen dergelijke gesprekken (en dit zonder voorafgaande kennisgeving) niet onder de overeenkomst. Dat is overigens niet het enige punt waarover de N-VA zwijgt. Op internetfora en in de pers werd meteen het beeld opgehangen dat ze onmogelijk in de coalitie konden stappen omdat voor hen slechts marginale schepenambten klaar lagen. Wat die schepenambten precies inhielden, daarover werd en wordt met geen woord gerept, net als over het voorzitterschap van Ninove Welzijn. Dat is zeer begrijpelijk, want de “ambten met weinig verantwoordelijkheid” waarover ze het hebben in hun laatste persbericht zijn toch niet min, met enerzijds de schepen van Ruimtelijke Ordening, Patrimonium en Cultuurpatrimonium en anderzijds de schepen van Financiën & Begroting en Personeel. In het persbericht van de N-VA van 2 november wordt dat onder de titel ‘NINOVE heeft recht op juiste informatie’ bewust foutief geminimaliseerd tot “een schepen van erediensten en een schepen van patrimonium, de “belangrijke” bevoegdheden die ons door Sp.a werden toegeschoven”… Ter vergelijking: de bevoegdheden die in werkelijkheid voor de N-VA op tafel lagen waren in het vorige schepencollege de bevoegdheden van schepen Van Eeckhout en schepen Corijn, respectievelijk eerste en vierde schepen. Wie een beetje op de hoogte is van gemeentepolitiek weet dat die bevoegdheden niet min zijn. Dat levert een knotsgekke situatie op: de coalitievorming loopt spaak op de machtshonger van de N-VA, voor wie twee grote schepenmandaten en het voorzitterschap van Ninove Welzijn blijkbaar onvoldoende was, maar diezelfde N-VA doet er alles aan om sp.a-groen de zwarte piet door te schuiven o.w.v. ‘machtsgeilheid’.

Het laatste weekend van oktober sloten we vervolgens een bestuursakkoord met Open VLD en CD&V. En mogen we dan ingaan tegen het beeld dat politiek voornamelijk rond postjes draait – een indruk die wat hieraan voorafgaat misschien wekt? In de weken die volgden hebben we keihard aan een degelijke, onderbouwde beleidsnota gewerkt.  Het besef bij de verschillende partijen dat een diverse coalitie niet evident was en een stevige, goed uitgewerkte beleidsnota noodzakelijk was om een goed bestuur te bouwen was bijzonder groot (goede afspraken maken immers goede vrienden). En dus werd er avond na avond en de ene zaterdagochtend na de andere opgeofferd aan het schrijven van een lijvige beleidsnota. Het leverde boeiende maar vruchtbare discussies op over mobiliteit en verkeersveiligheid, ouderenzorg, kinderopvang, de dienstverlening voor de burger, het erfgoedbeleid, de noodzakelijke investeringen in de deelgemeenten, onderwijs, integratie, de herinrichting van het stationsplein, de parkeerproblematiek, de nood aan volkstuintjes, de site van het oude OCMW en de Paraphane- en Fabelta-site, een nieuw jeugdhuis… en zo kunnen we nog even doorgaan.

De klacht van de N-VA strooide roet in het eten. Toegegeven: de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen kwam hard aan. Uiteraard moet je bij de vorming van een meerderheid toegevingen doen, maar die werden in de beleidsnota gecompenseerd door voldoende rood-groene voorstellen die het verschil zouden maken. Het werk aan de beleidsnota was zeker nog niet af, maar het was wel duidelijk dat we aan een akkoord werkten dat we zowel bij onze eigen achterban als in de gemeenteraad met overtuiging konden verdedigen.

Het is opnieuw frappant dat juist de partij die in de dagen na het afsluiten van het bestuursakkoord voortdurend het woord ‘postjespakkerij’ in de mond nam, pas klacht indient nadat ze uit de boot vallen. Als men meent dat er sprake is van een foute uitslag, dan spreekt men zich onmiddellijk na de verkiezingen uit en niet na bijna twee weken onderhandelen en nadat men de verhoopte mandaten dreigt mis te lopen. Ook opvallend is dat niet de persoon die in de fout gaat wordt aangeklaagd, maar het resultaat.

Hoe het nu verder moet? Daarover beslist in eerste instantie de Raad van State.  Als de nietigverklaring van de verkiezingen gehandhaafd blijft is er rond einde maart of half april een nieuwe stembusgang. Met sp.a-groen staan we in dat geval opnieuw klaar om nog meer mensen te overtuigen, de stad mee te besturen en Ninove een andere richting te laten uitgaan, met meer aandacht voor de deelgemeenten, verkeersveiligheid, leven in de stad en echte inspraak in het beleid.

De oudste, de stoutste, wijste en tofste der steden!

sp.a-groen wil een aangename stad om in te wonen en wil daarom in Ninove de overdreven bouw van appartementen stopzetten en gaan voor een evenwicht tussen bewoning, groen, pleintjes, ontmoetingsplaatsen, cultuur, terrasjes,…

Een aantal voorbeelden:

 • We voorzien gratis parkeerterreinen aan de rand van het stadscentrum. We onderzoeken samenwerking met de scholen en andere organisaties met parkeerruimte. Voor bewoners van het stadscentrum die niet over een garage beschikken voorzien we één gratis bewonerskaart per gezin.
 • We plaatsen de herinrichting van de stationsomgeving hoog op de agenda. De toegangspoort tot Ninove moet de gezelligheid en het karakter van het Ninove van de toekomst weerspiegelen. We richten het stationsplein herin met veel groen, een kiss-and-ride zone en terrasruimte aan de horecakant. We centraliseren de eindhaltes van de buslijnen aan het station.
 • Het Ninoofse erfgoed willen we beschermen zodat ook toekomstige generaties van de authentieke plekken en gebouwen kunnen genieten. Het zijn rustplaatsen in een snel veranderend stadszicht. We kiezen resoluut voor het behoud van de site aan de Oude Kaai, waar we sociale en culturele functies in onder brengen. Ook de Liberale Kring (de oude bibliotheek) die staat te verkommeren, kunnen we omvormen tot woonplekken, plaatsen voor sociale tewerkstelling, een buurthuis,…
 • We investeren in sociale infrastructuur in alle buurten. We voorzien speelpleinen en ontmoetingsplaatsen (zowel openlucht als binnen) in elke wijk en deelgemeente. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur (bv. scholen, sportkantines, …). sp.a-groen zorgt in elke wijk of deelgemeente voor minstens één ontmoetingsplek voor de verschillende doelgroepen: speelpleintjes voor de kinderen, voetbal- of basketterrein voor de tieners, banken, een vaste barbecue, buurt-of jeugdhuis,…. We zorgen ervoor dat deze plaatsen toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor personen met een beperking.

Naar een verkeersveilig Ninove

De verkeersveiligheid verhogen is één van de stokpaardjes van sp.a-groen. Dat willen we doen door:

 • De heraanleg van de grote, brede, oude betonbanen, vooral in de deelgemeenten. We stellen een investeringsplan op om deze oude straten, waar al te vaak te snel wordt gereden, grondig her aan te leggen. We voorzien nieuwe riolering en waar nodig voetpaden, hebben aandacht voor de fietsers, en verhinderen te snel rijden (voorbeelden zijn de Nederhasseltstraat, Aardeweg, Brusselseheerweg, Pollarebaan,…):
 • We doen geen heraanleg zonder inspraak
 • Indien we kiezen voor een heraanleg pakken we onmiddellijk de volledige as aan i.p.v. 100 m. hier en 50 m. daar
 • We stellen aan het begin van de legislatuur een meerjarenplan
 • Waar heraanleg geen goed idee is, maken we via kleinere ingrepen het verkeer veiliger
 • Verkeersdrempels en asverschuivingen zijn vaak geen goed idee. We denken eerder aan een versmalling van het wegbeeld zoals in de Denderhoutembaan zodat men automatisch trager gaat rijden.
 • We maken de openbare ruimte meer fietsvriendelijk. We zorgen voor veilige en aangename fietsroutes van de deelgemeenten naar de binnenstad, met de klemtoon op veilige oversteekplaatsen aan de ring. We voorzien voldoende fietsenstallingen. Vele brede betonbanen bieden voldoende ruimte om een afgezonderd fietspad aan te leggen. Naast fietspaden leggen we ontbrekende stukken voetpaden aan.
 • In de huidige zone 30 wordt de auto te gast, met een aangepast parkeerbeleid.

 

Iedereen Ninovieter

sp.a-groen wil de integratie van nieuwkomers bevorderen. We maken hen wegwijs in onze gezellige stad en bevorderen contact met de ‘oude’ Ninovieters. We zorgen dat ze op school en in de arbeidsmarkt geïntegreerd raken en dat ze hun steentje bijdragen aan onze stad:

 • We zorgen voor een inburgeringstraject en voldoende Nederlandse taallessen.
 • We ondersteunen een netwerk in de verschillende bevolkingsgroepen als aanspreekpunten bij eventueel onbegrip van eender welke zijde.
 • We zetten in op projecten rond diversiteit, die zoveel mogelijk tussen verschillende verenigingen zelf worden georganiseerd. We trachten de rol van voetbalclubs nog te verbeteren en proberen ook jeugdverenigingen nog meer te helpen in het aantrekken van bepaalde groepen jongeren die nog onvoldoende de weg vinden.
 • We hebben in het integratiebeleid speciale aandacht voor vrouwen.

 

Uw mening telt!

Voor sp.a-groen telt de mening van de Ninovieter. Daarom bouwden we ons programma op op basis van een bijna twee jaar durende ronde waarbij we onze oren te luister legden in alle deelgemeenten en wijken. Maar ook na de verkiezingen telt uw mening en zetten we volop in op inspraak en participatie van alle Ninovieters. We besturen de stad voor maar vooral met Ninovieters:

 • Daarbij zet sp.a-groen in op wijk- en deelgemeente-gerichte werking: we zorgen dat alle beleid op maat van de wijk of deelgemeente wordt gemaakt en doen dat samen met hen. Dit betekent dat we evenementen organiseren of ondersteunen in wijken en deelgemeenten, maar ook dat werken aan het openbaar domein op elkaar afgestemd worden en samen met de bewoners worden beslist (zie ook openbare ruimte).
 • Minstens één maal per jaar trekken we als stadsbestuur naar elke wijk en deelgemeente om te luisteren naar de opinies over wat er het voorbije jaar is gerealiseerd en de wensen over wat er het komende jaar moet gebeuren (college on tour).
 • En bij alle werken in de publieke ruimte worden bewoners van meet af aan betrokken via een participatiepact. De bewoners zijn immers de grootste specialisten van hun eigen deel openbaar domein. We nemen deze participatie serieus: bewoners krijgen de kans prioritaire werken (agenda) en hun uitwerking (planning) te bepalen. We organiseren dus niet op het allerlaatste een hoorzitting over een afgewerkt plan waar niets meer aan veranderd kan worden.

Goed leven in Ninove

Voor sp.a-groen is een ‘goed leven’ vooral afhankelijk van vele en aangename sociale contacten, en halen mensen voldoening uit het leven door samen de handen uit de mouwen te kunnen steken. Wij willen dat als stad op volgende manieren stimuleren:

  •  We brengen mensen samen door als stad meer openbare activiteiten te organiseren (vb. ‘Walking Dender’: kunst en culinaire avondmarkt langs de oevers –, koopavonden, concertjes – ook in de deelgemeenten – in de zomer, …)
  • We zijn als stad laagdrempelig tegenover iedereen die iets wil organiseren. We stellen gratis of goedkoop materiaal van de uitleendienst ter beschikking. Alles wordt geregeld via één contact
  • We brengen Ninovieters samen door in alle wijken of deelgemeenten plaatsen te voorzien om mekaar te ontmoeten: meer banken, (speel)pleintjes met groen, picknicktafels, openbare barbecues, sportveldjes,  …
  • Bij openbare werken in de buurt van horecazaken proberen we steeds terrasgelegenheid te creëren.
  • We ondersteunen de talrijke bloeiende verenigingen in Ninove in alle zaken die ze ondernemen. We willen een stad die meedenkt met de verenigingen zonder geld door ramen en deuren te smijten.
  • We zorgen voor een boeiend cultureel programma in de Plomblom, maar brengen ook cultuur op locatie naar de deelgemeenten en wijken. We willen een groot cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen zoals jeugd en senioren, maar zien cultuur ook als een brugfunctie tussen deze verschillende groepen Ninovieters
  • We richten een aantrekkelijke winkel-wandel straat in de Beverstraat in tussen het kruispunt Burchtstraat-Centrumlaan en het kruispunt met de Biezenstraat, met inbegrip van een gezellig Oudstrijdersplein.

 

Rechteroever

Download hier ons programma voor Ninove Rechteroever in PDF (6MB).

We brachten je half september aan je deur het programma voor de Ninove rechteroever, met de Burchtdam, De Pollarewijk, de Brusselstraat, de achturenwijk, de steenweg en de Leopoldlaan. Alle opmerkingen zijn nog steeds meer dan welkom. Stuur ons een mailtje op spagroen@telenet.be.

Sinds eind 2010 zijn we met een aantal mensen in alle deelgemeenten en Ninoofse wijken van deur tot deur geweest, dit leverde een schat van informatie op, die diende als basis voor ons programma en als insteek voor onze specifieke deelgemeente en buurtprogramma’s. In volle campagne gaan we elke avond en in het weekend overdag rond van deur tot deur om onze deelgemeentefolder persoonlijk te overhandigen.

Hieronder vind je ons programma voor Ninove – rechteroever in .jpg formaat. Door er op te klikken vergroot je de afbeelding.

Ninove – stationsomgeving

Download hier ons programma voor Ninove stationsomgeving in PDF (6MB).

We brachten je half september aan je deur het programma voor de stationsomgeving, met de wijken Doornweg, Pamelstraat Nederwijk maar ook met de Aalstersesteenweg en de Okegembaan. Alle opmerkingen zijn nog steeds meer dan welkom. Stuur ons een mailtje op spagroen@telenet.be.

Sinds eind 2010 zijn we met een aantal mensen in alle deelgemeenten en Ninoofse wijken van deur tot deur geweest, dit leverde een schat van informatie op, die diende als basis voor ons programma en als insteek voor onze specifieke deelgemeente en buurtprogramma’s. In volle campagne gaan we elke avond en in het weekend overdag rond van deur tot deur om onze deelgemeentefolder persoonlijk te overhandigen.

Hieronder vind je ons programma voor Ninove – stationsomgeving in .jpg formaat. Door er op te klikken vergroot je de afbeelding.

Ninove – Centrum

Download hier ons programma voor Ninove centrum in PDF (6MB).

We brachten je half september aan je deur het programma voor  Ninove centrum, met het handelscentrum, omgeving koepoortstraat, wijk Niepersveld, Preulegem en Ameiveld. Alle opmerkingen zijn nog steeds meer dan welkom. Stuur ons een mailtje op spagroen@telenet.be.

Sinds eind 2010 zijn we met een aantal mensen in alle deelgemeenten en Ninoofse wijken van deur tot deur geweest, dit leverde een schat van informatie op, die diende als basis voor ons programma en als insteek voor onze specifieke deelgemeente en buurtprogramma’s. In volle campagne gaan we elke avond en in het weekend overdag rond van deur tot deur om onze deelgemeentefolder persoonlijk te overhandigen.

Hieronder vind je ons programma voor Ninove – centrum in .jpg formaat. Door er op te klikken vergroot je de afbeelding.